Home Nghe đọc truyện audio Audio truyện ngôn tình - Tình yêu Ngày Hôm Qua… Đã Từng – My Life| Nguyễn Mon (Full)

Ngày Hôm Qua… Đã Từng – My Life| Nguyễn Mon (Full)

17653
112
 1. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 1
 2. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 2
 3. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 3
 4. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 4
 5. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 5
 6. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 6
 7. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 7
 8. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 8
 9. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 9
 10. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 10
 11. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 11
 12. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 12
 13. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 13
 14. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 14
 15. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 15
 16. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 16
 17. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 17
 18. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 18
 19. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 19
 20. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 20
 21. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 21
 22. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 22
 23. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 23
 24. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 24
 25. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 25
 26. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 26
 27. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 27
 28. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 28
 29. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 29
 30. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 30
 31. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 31
 32. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 32
 33. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 33
 34. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 34
 35. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 35
 36. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 36
 37. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 37
 38. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 38
 39. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 39
 40. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 40
 41. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 41
 42. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 42
 43. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 43
 44. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 44
 45. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 45
 46. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 46
 47. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 47
 48. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 48
 49. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 49
 50. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 50
 51. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 51
 52. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 52
 53. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 53
 54. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 54
 55. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 55
 56. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 56
 57. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 57
 58. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 58
 59. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 59
 60. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 60
 61. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 61
 62. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 62
 63. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 63
 64. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 64
 65. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 65
 66. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 66
 67. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 67
 68. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 68
 69. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 69
 70. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 70
 71. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 71
 72. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 72
 73. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 73
 74. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 74
 75. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 75
 76. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 76
 77. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 77
 78. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 78
 79. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 79
 80. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 80
 81. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 81
 82. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 82
 83. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 83
 84. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 84
 85. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 85
 86. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 86
 87. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 87
 88. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 88
 89. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 89
 90. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 90
 91. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 91
 92. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 92
 93. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 93
 94. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 94
 95. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 95
 96. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 96
 97. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 97
 98. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 98
 99. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 99
 100. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 100
 101. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 101
 102. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 102
 103. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 103
 104. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 104
 105. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 105
 106. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 106
 107. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 107
 108. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 108
 109. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 109
 110. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 110
 111. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 111
 112. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 112
 113. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 113
 114. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 114
 115. Radioplus.vn - Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life - Chap 115

RadioPlus.vn – Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi… và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng… vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký… một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí… Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là “Ngày Hôm Qua… Đã Từng” hay còn gọi là “My life“.

———-☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆———–

Ngày Hôm Qua… Đã Từng – My Daisy

———————————————–

Tác giả: Nguyễn Mon

Diễn giả: Nho

Thu Gọn Nội Dung

Audiobooks trướcLàng cửa ngõ mặt trận – Hữu Phương
Audiobooks tiếp theoHai Lần Gặp Gỡ – Đinh Mặc – Update C05
Whatever you decide to do, make sure it makes you happy~

112 COMMENTS

 1. Thanks for linking this recipe, it sounds like something I would deelintfiy like. :)I've got an office HH tonight, a long run scheduled for tomorrow and a get together at Mike's sisters house tomorrow night. I'm looking forward to this weekend!

 2. Truyện hay quá nên mình k đợi đc update audio,đành quay ra đọc và đã đọc hết phần1. Nhưng radioplus update chap nào mới mình vẫn nghe bởi giọng đọc nạn hay quá.

 3. Giọng mc cute quá .. nghe hoài không chán .. muốn được thấy mặt mc… cho mình xin link facebook đc k

 4. Nho đừng như anh mOn nha . 1 năm ra dk 6,7 chap mới ah. Đợi lâu cũng nản lắm..!!!!!

  Ko biết cái kết có hậu ko nữa♤♢●▪●□♢☆¤¤《《》¡¿

 5. Nho ơi..một tuần có mười mấy phúc hóng mỏi cổ lung ak. 1tối mà tui nghe hết 38chap chua p ui. Truyện còn dài hok Nho. P cho mh xin cái kết yk.. Hj.

 6. Em đọc hay lắm, cố gắng ra chap nhanh nha. Anh đi làm rồi mà vài ngày lại vào hóng truyện của em 1 lần =))

  • Cám ơn bạn vì lời khen… Còn vế kia… “Anh sẽ đợi.. đợi mãi a á a…~ cho tới khi xong truyện này nhá bạn (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

  • cám ơn bạn đã ủng hộ trang web của tụi mình, hiện mình đang theo 2 truyện dài nên chắc là sau khi hoàn thành 1 trong hay mình sẽ triển thêm truyện mới bạn nhé (─‿‿─)

  • cám ơn bạn đã ủng hộ trang web của tụi mình, hiện mình đang theo 2 truyện dài nên chắc là sau khi hoàn thành 1 trong hai mình sẽ triển thêm truyện mới bạn nhé (─‿‿─)

 7. Giong của bạn hay nhẹ nhang bạn đọc truyện tình lãng mạn của trung quốc đi bạn.phục vụ bà con nghiền chuyện

  • mình sẽ rút kinh nghiệm… :”>
   mình sợ nói giọng nam quá thì người bắc sẽ khó hiểu…
   Cơ mà cám ơn bạn đã góp ý <3

  • Mỗi cuối tuần sẽ ra 2 chap mới nha bạn =]]
   Cám ơn bạn đã đó nhận bài thu của mình~
   Cuối tết ấn cúng nha bạn <3

 8. bao lâu ra một tập v nho … :)) … mình hóng .. nhờ hoài cuối cùng có người đọc ,, thank bạn nhé :))

 9. hay lắm.. giọng đọc khá chất … cố gắng đọc hết nha bạn mình sẽ theo dõi đến hết truyện …. good luck ^^

  • Thay mặt diễn giả (mình), người post bài (mình), người đọc comment (mình) chân thành cảm ơn bạn :”>
   Mong bạn có những phút giây thật vui vẻ ^3^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here