Home Phạm Ngọc Tiến

Tác giả: Phạm Ngọc Tiến

Họ đã trở thành đàn ông – Phạm Ngọc Tiến

0
Tiếng người dẫn chương trình rành rọt vang trên loa phóng thanh: - Sinh viên năm thứ tư khoa Văn trường đại học X, Phạm Vân Ngọc với tham luận: "Sự hy sinh - Những giá trị đích thực của nó thông qua số phận người phụ nữ trong chiến tranh giữ nước". Đã gần hết giờ buổi sáng của hội thảo khoa học sinh viên khoa Văn các trường đại học. Hội trường ồ lên - Lại chiến tranh, đây có phải văn đàn đâu, lật xới làm gì mảng hiện thực cũ mèm ấy - Rách...